آسیا عمران خاک لوگو
Asia Omran Khak logo
تگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک آسیا عمران خاک در آپارات
فیلم ها

پروژه واقع در خیابان مطهری

بخشی از عملیات حفاری جهت نیل گذاری

مقالات

آنالیز برگشتی در پایدارسازی گود

روش آنالیز برگشتی یکی از روش های قابل اعتماد در بدست آوردن پارامترهای مقاومتی خاک در پایداری شیروانی ها است. اغلب آئین نامه های معتبر و متون علمی آنالیز برگشتی را برای ترانشه های گسیخته شده، با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 1 و بدست آوردن زاویه اصطکاک داخلی زهکشی شده پسماند و چسبندگی زهشکی شدۀ پسماند بیان نموده اند. آئین نامۀ ادارۀ بزرگراه های آمریکا در خصوص میکروپایل (FHWA NHI-05-039) ، گام های آنالیز برگشتی را در سه گام در زیر توضیح داده است:

1 – برآوردی از پارامترهای تحلیل: اگر تراتشه به اندازۀ کافی حرکت کرده باشد، زاویۀ اصطکاک داخلی پسماند ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد، که در این صورت چسیندگی باید برابر صفر بوده و زاویه اصطکاک داخلی پسماند هم که مقداری کمتر از مقدار بیشینۀ آن دارد، مبنا خواهد بود. شکل زیر برای تخمین زاویۀ اصطکاک داخلی پسماند با استفاده از داده های آزمایش حدود اتربرگ و درصد رس موجود درخاک استفاده می گردد.


زاویۀ اصطکاک داخلی برای رس ها

شکل1. زاویۀ اصطکاک داخلی برای رس ها


برای مثال در شکل بالا برای یک زمین لغزش با درصد رس 25 تا 45 درصد و با حد روانی 60 درصد زاویۀ اصطکاک داخلی پسماند برابر 18 درجه می گردد.

برآورد پارامترهای برشی به صورت آزمون و خطا در آنالیز برگشتی حدس زده می شود. پارامترهای برشی برای سایر خاک ها در نزدیک سطح بحرانی گسیختگی بر مبنای اطلاعات در دسترس، برآورد شده و معمولا به عنوان قسمتی از آنالیز برگشتی تنظیم نمی گردند.

2 – انجام تحلیل پایداری شیروانی: آنالیز تحلیل پایدار سازی شیب برای بدست آوردن ضریب اطمینان متناظر با پارامترهای برشی حدس زده شده، انجام می شود. مناسب ترین اطلاعات برای مقادیر فشار حفره ای، مقاومت برشی، لایه بندی و توپوگرافی هنگام گسیختگی در تحلیل مورد استفاده قرار می گیرد. هنچنین ناحیۀ سطح گسیختگی با دقتی قابل قبول برای انجام تحلیل باید مشخص باشد.

3 – تنظیم پارامترها هنگامی که ضریب اطمینان 1 است: اگر با پارامترهای داده شده، ضریب اطمینان برابر 1 نشد، باید پارامترها اصلاح گردیده و تحلیل دوباره صورت پذیرد. باید توجه داشت که در این جا ما فقط می توانیم یک پارامتر از پارامترهای مقاومتی را حاصل کنیم. فشار آّب حفره ای و سطح گسیختگی در زمان گسیختگی هنگام تغییر پارامترها باید کاملا معلوم باشد. آنالیز برگشتی که در آن ضریب اطمینان برابر 1 باشد باید با توجه به سطح گسیختگی بحرانی که با مشاهدات ما سازگار باشد، صورت گیرد. همه پارامترهای مرتبط باید با مشاهدات میدانی همخوان باشد.

همان طور که در بالا شرح شد، آنالیز برگشتی برای گودها یا ترانشه هایی صورت می پذیرد که گسیخته شده اند، حال آنالیز برگشتی که در گودهایی که گسیخته نشده اند، صورت بپذیرد، نتایجی محافظه کارانه خواهد داد.


اهداف اصلی شرکت


رضایت و آرامش خاطر کارفرما

رضایت و آرامش خاطر کارفرما

قیمت مناسب

قیمت مناسب

ایمنی

ایمنی در طرح و اجرا


021 40882055  -  021 40882791

0912 5440131  -  0912 6149364

تهران - ابتدای خیابان مطهری - نبش کوچه سربداران - پلاک 39

Powered by IT department of AsiaOmranKhak Company