آسیا عمران خاک لوگو
Asia Omran Khak logo
تگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک اینستگرام آسیا عمران خاک آسیا عمران خاک در آپارات
فیلم ها

پروژه واقع در خیابان مطهری

بخشی از عملیات حفاری جهت نیل گذاری

مقالات

قیمت نیلینگ

یکی از مواردی که کارفرمایان محترم، علاقه مندند که اطلاعات مفیدی دربارۀ آن داشته باشند، قیمت نیلینگ برای یک متر مربع از سطح پایدارسازی گود است. باید توجه داشت که قیمت نیلینگ بر اساس میزان فولاد تسلیح به کار رفته در هر متر مربع محاسبه می گردد ولذا برآورد دقیق قیمت نیلینگ جز با طراحی آن به وسیلۀ نرم افزارهای تخصصی و تهیه نقشه اجرایی آن ممکن نیست، اما نگارنده با توجه به تجربۀ طولانی خود یک تقریبی از قیمت خالص آن برای گودهای با عمق متفاوت ارائه می نماید.


قیمت نیلینگ برای عمق 4 تا 8 متر

برای گودهای 4 تا 8 متر چنانچه خاک آن سست (در اینجا از طبقه بندی یونیفاید برای خاک استفاده نمی شود و تنها به خاک سست، متوسط و سخت که در عرف استفاده می شود اشاره می گردد) باشد، متر مربعی دویست هزار تومان، و چنانچه خاک آن متوسط باشد، متر مربعی صد و نود هزار تومان و چنانچه خاک آن سخت باشد، متر مربعی صد و هشتاد هزار تومان هزینۀ نیلینگ برای کارفرما خواهد شد. چنانچه در هر حالت ساختمانی به عنوان سر بار در مجاورت گود باشد ده الی بیست درصد به قیمت آن اضافه می شود و چنانچه نیلینگ در آب صورت گیرد، سی الی چهل درصد قیمت آن افزایش می یابد.


قیمت نیلینگ برای عمق 8 تا 12 متر

برای گودهای 8 تا 12 متر چنانچه خاک آن سست (در اینجا از طبقه بندی یونیفاید برای خاک استفاده نمی شود و تنها به خاک سست، متوسط و سخت که در عرف استفاده می شود اشاره می گردد) باشد، متر مربعی دویست و چهل هزار تومان، و چنانچه خاک آن متوسط باشد، متر مربعی دویست و بیست هزار تومان و چنانچه خاک آن سخت باشد، متر مربعی دویست هزار تومان هزینۀ نیلینگ برای کارفرما خواهد شد. چنانچه در هر حالت ساختمانی به عنوان سر بار در مجاورت گود باشد ده الی بیست درصد به قیمت آن اضافه می شود و چنانچه نیلینگ در آب صورت گیرد، سی الی چهل درصد قیمت آن افزایش می یابد.


قیمت نیلینگ برای عمق 12 تا 16 متر

برای گودهای 12 تا 16 متر چنانچه خاک آن سست (در اینجا از طبقه بندی یونیفاید برای خاک استفاده نمی شود و تنها به خاک سست، متوسط و سخت که در عرف استفاده می شود اشاره می گردد) باشد، متر مربعی دویست و هشتاد هزار تومان، و چنانچه خاک آن متوسط باشد، متر مربعی دویست وشصت هزار تومان و چنانچه خاک آن سخت باشد، متر مربعی دویست و چهل هزار تومان هزینۀ نیلینگ برای کارفرما خواهد شد. چنانچه در هر حالت ساختمانی به عنوان سر بار در مجاورت گود باشد ده الی بیست درصد به قیمت آن اضافه می شود و چنانچه نیلینگ در آب صورت گیرد، سی الی چهل درصد قیمت آن افزایش می یابد.


قیمت نیلینگ برای عمق 16 تا 20 متر

برای گودهای 16 تا 20 متر چنانچه خاک آن سست (در اینجا از طبقه بندی یونیفاید برای خاک استفاده نمی شود و تنها به خاک سست، متوسط و سخت که در عرف استفاده می شود اشاره می گردد) باشد، متر مربعی سیصد و هشتاد هزار تومان، و چنانچه خاک آن متوسط باشد، متر مربعی سیصد وشصت هزار تومان و چنانچه خاک آن سخت باشد، متر مربعی سیصد و چهل هزار تومان هزینۀ نیلینگ برای کارفرما خواهد شد. چنانچه در هر حالت ساختمانی به عنوان سر بار در مجاورت گود باشد ده الی بیست درصد به قیمت آن اضافه می شود و چنانچه نیلینگ در آب صورت گیرد، سی الی چهل درصد قیمت آن افزایش می یابد.


قیمت نیلینگ برای عمق 20 تا 24 متر

برای گودهای 20 تا 24 متر چنانچه خاک آن سست (در اینجا از طبقه بندی یونیفاید برای خاک استفاده نمی شود و تنها به خاک سست، متوسط و سخت که در عرف استفاده می شود اشاره می گردد) باشد، متر مربعی چهارصد و هشتاد هزار تومان، و چنانچه خاک آن متوسط باشد، متر مربعی چهارصد و چهل هزار تومان و چنانچه خاک آن سخت باشد، متر چهارصد هزار تومان هزینۀ نیلینگ برای کارفرما خواهد شد. چنانچه در هر حالت ساختمانی به عنوان سر بار در مجاورت گود باشد ده الی بیست درصد به قیمت آن اضافه می شود و چنانچه نیلینگ در آب صورت گیرد، سی الی چهل درصد قیمت آن افزایش می یابد.


قیمت نیلینگ برای عمق 24 تا 28 متر

برای گودهای 24 تا 28 متر چنانچه خاک آن سست (در اینجا از طبقه بندی یونیفاید برای خاک استفاده نمی شود و تنها به خاک سست، متوسط و سخت که در عرف استفاده می شود اشاره می گردد) باشد، متر مربعی ششصد و هشتاد هزار تومان، و چنانچه خاک آن متوسط باشد، متر مربعی پانصد و چهل هزار تومان و چنانچه خاک آن سخت باشد، متر چهارصد و هشتاد هزار تومان هزینۀ نیلینگ برای کارفرما خواهد شد. چنانچه در هر حالت ساختمانی به عنوان سر بار در مجاورت گود باشد ده الی بیست درصد به قیمت آن اضافه می شود و چنانچه نیلینگ در آب صورت گیرد، سی الی چهل درصد قیمت آن افزایش می یابد.


قیمت نیلینگ برای عمق 28 تا 32 متر

برای گودهای 28 تا 32 متر چنانچه خاک آن سست (در اینجا از طبقه بندی یونیفاید برای خاک استفاده نمی شود و تنها به خاک سست، متوسط و سخت که در عرف استفاده می شود اشاره می گردد) باشد، متر مربعی هشتصد و هشتاد هزار تومان، و چنانچه خاک آن متوسط باشد، متر مربعی هفتصد و چهل هزار تومان و چنانچه خاک آن سخت باشد، متر ششصد و هشتاد هزار تومان هزینۀ نیلینگ برای کارفرما خواهد شد. چنانچه در هر حالت ساختمانی به عنوان سر بار در مجاورت گود باشد ده الی بیست درصد به قیمت آن اضافه می شود و چنانچه نیلینگ در آب صورت گیرد، سی الی چهل درصد قیمت آن افزایش می یابد.

مواردی که در بالا مطرح شد، برای بدست آمدن حدودی از قیمت نیلینگ برای کارفرمایان محترم بوده و قیمت دقیق آن به مسائل مختلفی بستگی پیدا می کند. یکی از مواردی که قیمت را به صورت معتنا بهی بالا می برد. ریزشی بودن خاک بدنۀ گود است. زیرا در این حالت یا حفاری باید با راد خود حفار صورت گیرد یا از کیسینگ استفاده گردد که در هر دوحالت قیمت نیلینگ را بالا می برد.


اهداف اصلی شرکت


رضایت و آرامش خاطر کارفرما

رضایت و آرامش خاطر کارفرما

قیمت مناسب

قیمت مناسب

ایمنی

ایمنی در طرح و اجرا


021 40882055  -  021 40882791

0912 5440131  -  0912 6149364

تهران - ابتدای خیابان مطهری - نبش کوچه سربداران - پلاک 39

Powered by IT department of AsiaOmranKhak Company